विभिन्न व्यवसायहरुलाई भरपर्दो, विश्वशनीय र तथ्याड़क-आधारित सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गर्न म अनुभवी ईन्जिनियरीङ सेवा प्रदान गर्दछु ।