रोमनाईज्ड नेपाली युनिकोड अभ्यास स्थल / नोटप्याड

निम्न खाली ठाउँमा रोमनाइज्ड नेपालीमा टाइप अभ्यास गर्नसक्नुहुनेछ ।

Nepali Unicode Keyboard Layout (Romanized)

थप सामग्रीहरु

माथी प्रदान गरिएको प्रणालीको खुला श्रोत Github मा Nepalify.jsमा उपलब्ध छ ।